När man kommunicerar och leder i förändring har man stor hjälp av att ha ett grundläggande förhållningssätt och en policy för hur man kommunicerar och leder i förändring. Som ansvarig för kommunikationen och som ledare har man ofta stor hjälp av att ta reda på vilken kommunikations- och ledarstil man har och hur man kan anpassa den på bästa sätt till rådande kommunikationsklimat. Det gör man tex genom att genomgå en DiSC eller LAB-Profile analys. När man sedan tar fram en kommunikationspolicy på företaget bör man ta med information om vilka grundläggande värderingar man har på företaget, vilka processer man har för kommunikationen, vilka huvudkanaler och vad som gäller för intern- och extern kommunikation. Det är bra att ha med information om vilket ansvar chefer har, vilket ansvar medarbetarna har, var och hur man hittar vilken information och vilken policy man har för när man lägger ut information internt och externt mm.

Change2grow har utvecklat modeller och metoder som bygger på våra erfarenheter av förändringsarbete. I vårt arbete utgår vi från den senaste forskningen och väl beprövade teorier som bla Kotters 8 steps Change Management.

8 viktiga steg i förändringsledning:

1. Skapa en känsla av allvar och angelägenhet

2. Bilda en samordnad styrgrupp

3. Formulera vision och strategi

4. Förmedla visionen

5. Ge de anställda befogenhet att agera

6. Skapa kortsiktiga vinster

7. Bredda arbetet

8. Förankra de nya inställningarna i företagskulturen

Det krävs både tålamod och handlingskraft för att ändra organisationens kultur till att passa den nya visionen!