Insikt- i förändring är vi både lika och olika

Att förstå sina medarbetare och sin organisations drivkrafter är viktigt då företaget står inför en större förändring. Värdefullt är då att ha tillgång till ett antal tankeverktyg som gör att det blir lättare att skapa framgång genom kommunikation och ledarskap som motiverar personalen i de olika faserna  man går igenom í förändring.

Change2grow som stödjer kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser väljer ofta att arbeta med SCARF modellen samt språk och beteendeprofilen LAB profile i dessa faser.

Vi är lika

SCARF modellen som kommer från hjärnforskningen beskriver olika delar som måste vara på plats för att vi ska ha möjlighet att prestera på hög nivå. Det handlar om att känna sig betydelsefull, förstå sin roll, få vara med och bestämma, vara delaktig och ha betydelsefulla relationer samt sist men inte minst känna sig rättvist behandlad. 

Klart är att det finns mycket att göra på detta område, en Novus mätning från i maj 2013 visar att endast drygt hälften av de anställda på 300 företag över hela Sverige menar att deras företag visar att respektive del av ovanstående är viktigt.

Vi är olika

Vi uttrycker oss och motiveras dessutom olika. Kan vi förstå dessa drivkrafter har vi lättare att påverka chefer och medarbetare att gå i rätt riktning med hjälp av en individuellt anpassad, effektiv och tydligare kommunikation. Som exempel visade en Novus mätning 2012 att drygt 30% av svenskarna motiveras av att få tydliga riktlinjer och stegvisa instruktioner medan något färre istället motiveras av olika valmöjligheter och att få göra sina egna val.

Ett annat exempel kan vara människor som å ena sidan motiveras av tydliga mål. De trivs med att arbeta mot och uppnå mål. Denna grupp, som enligt Novus mätningen är ungefär 25% av befolkningen, blir demotiverade av sammanhang utan mål och mening. Å andra sidan så har människor med motsatt drivkraft fokus på vad som bör undvikas och motiveras istället av att undvika det som annars kommer att hända. De har problem med att fokusera på mål och vet vad de inte vill ha. Den sistnämnda gruppen var i mätningen ungefär en tredjedel av svenskarna en stor grupp som ofta tappas bort.

En beteende och språkanalys blir därför ett utmärkt och effektivt verktyg i varje förändringsresa.

WORDS THAT CHANGE MINDS